Nowy wzór protokołu powypadkowego

with Brak komentarzy

Protokół powypadkowy to dokument określający ustalone okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Dokument ten jest sporządzony przez zespół powypadkowy,  po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku.

Od 25 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego. Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. W sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Dz.U. 2019 poz. 1071

Powodem wprowadzenia nowego rozporządzenia jest konieczność dostosowania obowiązującego protokołu powypadkowego z wymogami RODO. Ponad to Rozporządzenie dostosowuje również wzór protokołu powypadkowego z  innymi zmianami prawa, które wydarzyły się od czasu ustanowienia poprzedniego wzoru.  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy  w skrócie będę nazywał protokołem powypadkowym.

Najważniejsze zmiany

Najważniejszymi zmianami jest skrócenie protokołu powypadkowego. Nowy protokół powypadkowy nie zawiera następujących elementów:

  • Numeru identyfikacji REGON pracodawcy
  • Numeru NIP osoby poszkodowanej
  • Miejsce urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej
  • Pieczęć pracodawcy

Usunięcie tych danych z protokołu powypadkowego ma na celu zmniejszenie ilości danych osobowych do przetwarzania. Myślę, że to bardzo doby kierunek.

Krótki komentarz

Zmiany wydają się jak najbardziej słuszne.

  • Protokół powypadkowy zawiera numer NIP pracodawcy. To całkowicie wystarczy do jednoznacznego określenia firmy.
  • Ta zmiana wynika z art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

Przepis ten z dniem 1 stycznia 2012 r. zniósł NIP nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

  • Ponieważ protokół zawiera numer PESEL poszkodowanego oraz numer dowodu osobistego lubi innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dlatego zawiera wystarczające dane do całkowitego określenia osoby bez konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Nawet w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
  • Osobiście zostawiłbym miejsce na pieczątkę zakładu pracy.

Okres przejściowy

Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, które zostały sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dodaj komentarz