Pomieszczenia higienicznosanitarne cz2

with Brak komentarzy

Po omówieniu szatni pracowniczych pora na inne pomieszczenia higienicznosanitarne takie jak umywalnie, pomieszczenia natryskowe, ubikacje, jadalnie, pomieszczenia do odpoczynku, palarnie, pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników.

Wiadomości na temat szatni pracowniczych znajdują się w artykule pt „Pomieszczenia higienicznosanitarne

Na początku przypomnę tylko najważniejsze sprawy:

Pomieszczenia higienicznosanitarne cz2

Pomieszczenia higienicznosanitarne – to taka ładna nazwa szatni, umywalni, natrysków, ustępów, jadalni i innych pomieszczeń w których pracownicy odpoczywają podczas przerw w pracy.

Szczegółowy opis jak należy zorganizować pomieszczenia higienicznosanitarne zawiera Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). A właściwie dodatek do w/w rozporządzenia numer trzy pod tytułem „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych”

Umywalnie i pomieszczenie natryskowe

Generalnie umywalnie powinny wchodzić w skład zespołu szatni. Umywalnie powinny być łatwo dostępne dla pracowników i zapewnić bezkolizyjny ruch pracowników już umytych i przebranych w odzież własną.

Generalne zasady tworzenia umywalni:

 • liczba umywalek powinna być wyliczona w następujący sposób:
  • jedna umywalka na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany.
  • jena umywalka na każdych pięciu pracowników – w przypadku prac brudzących i w kontakcie z substancjami szkodliwymi lub zakaźnymi
  • jedna umywalka na każdych trzydziestu mężczyzn lub na każde dwadzieścia kobiet jednocześnie zatrudnionych przy pracach biurowych.
  • w przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najmniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każdych pięciu pracowników jednocześnie zatrudnionych.
 • Szerokość przejścia między umywalkami a ścianą przeciwległą powinna wynosić nie mniej niż 1,3 m. Odległość między dwoma rzędami umywalek – nie mniej niż 2 m.
 • Umywalki powinny być zrobione zgodnie z polską normą

Jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników W zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami:

 • co najmniej jedna kabina natryskowa – na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmian
 • co najmniej jedna kabina natryskowa – na każdych pięciu pracowników przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających

Temperatura wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików od 35°C do 40°C. W przypadku indywidualnego mieszania wody – od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).

W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny.

Ustępy

Podstawowe zalecenia przy tworzeniu ustępów dla pracowników:

 • co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar – na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie. Nigdy nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
 • co najmniej jedna miska ustępowa – na każde dwadzieścia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie. Nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
 • Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy.
 • W budynkach ustępy powinny być urządzone na każdej kondygnacji.
 • Ustęp powinien mieć wejściowe pomieszczenie wyposażone w umywalki do mycia rąk. Ilość umywalek to co najmniej jedna na trzy miski ustępowe lub pisuary, lecz nie mniej niż jedna umywalka.
 • Szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych:
  • przy jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosić co najmniej 1,3 m.
  • jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległość między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż 2 m.
  • przejście między rzędami kabin powinno mieć szerokość co najmniej 2 m.

Jadalnie

Obowiązek tworzenia jadalni mają zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pracowników.

Są następujące typy jadalni:

Jadalnie przeznaczona do spożywania posiłków własnych (typ I)

 • w pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.
 • Powierzchnia jadalni nie powinna być mniejsza niż 8 m2

Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów (typ II)

 • Jadalnia typu II powinna składać się z dwóch części:
  • jadalni właściwej odpowiadającej wymaganiom jadalni typu I
  • pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów i zmywania naczyń stołowych.
 • w jadalni powinny znajdować się indywidualne zamykane szafki przeznaczone do przechowywania własnych posiłków pracowników.

Jadalnia z zapleczem – przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych (typ III)

Jadalnia typu III powinna odpowiadać wymaganiom określonym dla jadalni typu II oraz powinna posiadać węzeł sanitarny dla konsumentów i węzeł sanitarny z szatnią dla pracowników obsługi.

Organizujący jadalnie nie należy zapominać o

 • Dla każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole.
 • Pracownikom korzystającym z jadalni należy zapewnić umywalki do mycia rąk (co najmniej jedna na dwadzieścia miejsc w jadalni) oraz ręczniki papierowa lub suszarki do rąk.

Pomieszczenia do wypoczynku

Pomieszczenia do wypoczynku są przeznaczone dla kobiet ciężarnych i karmiących. Tworzenie takich pomieszczeń jest obowiązkiem pracodawcy zatrudniającym ponad dwadzieścia kobiet. To takie miejsce gdzie kobieta może swobodnie wykonać różne czynności. Odpocząć Podstawowe wymagania:

 • Pomieszczenie do wypoczynku powinno posiadać miejsce leżące.
 • Powierzchnia tego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Palarnie

To wbrew pozorom dość poważna sprawa ponieważ na terenie zakładów pracy nie wolno palić. Nie wolno z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Pracownik przyłapany na paleniu w innych miejscach może liczyć się z mandatem wystawionym przez inspektora PiP.

Podstawowe wymagania:

 • co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego palącego pracownika najliczniejszej zmiany. Z tym jednak, że powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2.
 • należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej

W przypadku takich pomieszczeń należy pamiętać, że jeśli odzież robocza, ochronna pracowników może zostać skażona przez substancje trujące lub szkodliwe dla zdrowia należy stosować urządzenia do neutralizacji tych substancji.

Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

Pomieszczenia do ogrzewania tworzy się dla pracowników, którzy pracują na otwartej przestrzeni lub w innych miejscach gdzie są narażeni na działanie temperatury. Jak sama nazwa wskazuje są to miejsca gdzie pracownik może się zagrzać, powinien również mieć możliwość wykonania sobie ciepłego posiłku.

Wymagania dla pomieszczeń do ogrzewania się pracowników:

 • temperatura co najmniej 16°C
 • każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Ceneo

Dodaj komentarz