Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych

with 2 komentarze

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych. 1 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych. Jest to świetna okazja by przypomnieć sobie przepisy dotyczące tej dość ważnej kwestii.

Podstawowym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313

Natomiast wspominana wcześniej zmiana to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych . Dz.U. 2017 poz. 854

Co ciekawe zmiana pierwszą zmianą którą wprowadza nowelizacja jest zmiana nazwy rozrządzenia na „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”

Omawiając rozporządzenie należy zwrócić wagę, że pracodawca – organizator prac transportowych jest za nie opowiedziany i powinien zadbać o należytą organizację pracy, ocenić ryzyko zawodowe, przeszkolić pracowników. W razie potrzeby pracodawca powinien zapewnić odpowiednią ilość przerw w pracy oraz odpowiedni sprzęt pomocniczy.

Zanim zgłębimy temat warto zapoznać się z podstawowymi definicjami:

ręczne prace transportowe – jest to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie,

praca dorywcza – to praca wykonywana nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,

sprzęt pomocniczy – są to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności; do środków tych zalicza się w szczególności: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie, taczki i wózki

Wydatek energetyczny

Pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę organizują prace transportowe jest wydatek energetyczny. Rozporządzenie określa iż wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać:

  • dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.
  • dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika

praca stała [kg] praca dorywcza [kg]
Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika
kobiety

mężczyźni

12

30

20

50

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej
kobiety

mężczyźni

8

21

14

35

przenoszenie przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów
kobiety

mężczyźni

12 kg

30 kg

przenoszenie przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30 o, a wysokość przekracza 4 metry,
 kobiety

mężczyźni

12 kg

30 kg

przenoszenie przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 o, a wysokość przekracza 4 metry,
kobiety

mężczyźni

 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej

20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej

Przemieszczania przedmiotów

pchanie ciągnięcie przetaczanie po równym wtaczanie na pochylnie
kobiety

mężczyźni

120 N

300 N

100 N

150 N

80 kg

200 kg

20 kg

50 kg

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń (w szczególności dźwigni, korb, kół, przycisków, pedałów)

Lp.

Sposób obsługi

Mężczyźni Kobiety
praca stała praca dorywcza praca stała praca dorywcza
1 2 3 4 5 6
1 Obsługa oburęczna 120 N 250 N 50 N 100 N
2 Obsługa jednoręczna 50 N 120 N 20 N 50 N
3 Obsługa nożna 300 N 500 N 120 N 200 N

Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m a masa przekracza wartości podane wcześniej jest możliwe podczas pracy zespołowej. W takim przypadku należy ciężar podzielić  przez ilość osób, które go przenoszą. Ciężar przypadający na każdego przenoszącego podaje tabela:

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przedmiotów na jednego pracownika.
praca stała [kg] praca dorywcza [kg]
kobiety

mężczyźni

 10

25

 17

42

Siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu
pchanie [N]  ciągnięcie[N]
 kobiety

mężczyźni

 100

250

 80

210

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Przemieszczanie ładunków za pomocą taczek oraz poruszanych ręcznie wózków

Masa ładunku przemieszczanego na wózku jednokołowym (taczce) poruszającej się po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać

teren o nachyleniu nie większym niż 5 O teren o nachyleniu przekraczającym 5 o
kobiety

mężczyźni

40 kg

100 kg

30 kg

75 kg

W przypadku toczenia taczek po terenie o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni – 60% wartości określonych w powyższej tabeli.
Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.

Zakończenie

Myślę że zawarłem najważniejsze sprawy dotyczące ręcznych prac transportowych. Jeśli ktoś chce zagłębić się bardziej zapraszam do przeczytania rozporządzenia.


2 Odpowiedzi

  1. Schmalz
    | Odpowiedz

    Ręczne prace transportowe mogą być wspomagane przez urządzenia podciśnieniowe. Chwytaki lub podnośniki podciśnieniowe wpływają, że pracownicy nie muszą tyle dźwigać. Prosty rachunek = pracownicy pracują bardziej efektywniej i mają lepsze warunki pracy zapewnione przez pracodawcę.

Dodaj komentarz