Karta ewidencji czasu pracy pracownika

with Brak komentarzy

Zmiany w dokumentacji Pracowniczej są spowodowane wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dz. U. z 2018 poz. 2369.

Ogłoszone tuż przed świętami Bożego Narodzenia rozporządzanie wprowadza cały szereg zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku.
Jedną ze zmian jest konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika. Ewidencja czasu pracy ma być gromadzona ( tak jak dotychczas) poza aktami osobowymi pracownika.

Uwaga

Karta ewidencji czasu pracy nie zastępuje listy obecności. Oprócz prowadzenia ewidencji czasu pracy należy prowadzić listę obecności pracowników. Tak jak prowadzono wcześniej.

Jak powinna wyglądać karta ewidencji czasu

Karta ewidencji czasu pracy zgodnie z omawianym rozporządzeniem ma zawierać następujące informacje :

 • o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • o liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielania,
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • o rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. (Nawet jeśli nie ma w zakładzie pracy pracowników młodocianych należy umieścić taką pozycję na karcie ewidencji.)

Wzór karty ewidencji czasu pracy

karta ewidencji czasu pracy pdf

karta ewidencji czasu pracy word

Ważne

Karta ewidencji czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika. w formie papierowej lub elektronicznej przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Oprócz ewidencji czasu pracy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacja powinna obejmować:

wnioski pracownika dotyczące:

 • udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy
 • zastosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (praca weekendowa),
 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy zgodnie rozkładem pracy pracownika pracy
 • zastosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy

dokumenty związane:

 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy
 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy
 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,

zgody pracownika :

 • opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz na zgody na delegowanie go poza stałe miejsce pracy,
 • w przypadku pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy

dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;

 • karty urlopowe
 • podania o urlop bezpłatny lub okolicznościowy
 • inne dokumenty związane z urlopami pracowniczymi

ponad to

 • kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Szerzej o typ pisałem w artykule „Jak poprawnie sporządzić tabelę przydziału odzieży

Jeśli chodzi o wynagrodzenia pracownika to przypominam że od 1 stycznia 2019 pracownik musi wyrazić zgodę na wypłacanie mu pieniędzy gotówką. W związku z tym stosowny dokument podpisany przez pracownika powinien się znaleźć w aktach osobowych w części B. Jest to informacja o tyle ważna, że do tej pory pracownicy informowali pracodawcę jedynie o woli otrzymywania wynagrodzenia na konto bankowe z podaniem numeru konta.

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia gotówką lub na konto. (można go stosować w obu przypadkach.

wzór pdf

Dodaj komentarz