Jaka jest wymagana temperatura w pomieszczeniach pracy

with Brak komentarzy

Podczas ostatniego szkolenia BHP ktoś z sali zadał mi pytanie: ” Jaka jest wymagana temperatura w pomieszczeniach pracy”.  Pytanie na czasie ponieważ mamy aktualnie zimę i temperatury na zewnątrz bywają różne.

Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity z dnia 28-08-2003, Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). § 30 wskazanego rozporządzenia brzmi następująco:

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 oC (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 oC (291 K).

A zatem na halach fabrycznych i tym podobnych miejscach pracy nie powinno być mniej niż 14 stopni Celsjusza przepis jest bardzo jasny. W miejscach pracy lekkiej, biurowej nie powinno być mniej niż 18 stopni Celsjusza. Jednak w przepisach tych jest wyjątek. Furtka polega na tym, że jeśli względy technologiczne wymagają niższych temperatur można pracować przy niższych temperaturach. Przepis ten powstał aby możliwa była praca w różnego rodzaju chłodniach gdzie musi być zimniej.

Praca na świeżym powietrzu

Pracownicy pracujący na świeżym powietrzu powinni mieć zagwarantowane pomieszczenie, w którym mogą się ogrzać i ochronić przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Powierzchnia takiego pomieszczenia powinna wynosić minimum 8 m kw. Temperatura w nim panująca nie powinna spadać poniżej 16 stopni Celsjusza. Jeżeli pracownicy świadczą swoją pracę na mrozie, to mają prawo do częstszych przerw, nawet co pół godziny.

Jeśli nasz pracodawca nie jest nam w stanie zapewnić wspomnianego wyżej pomieszczenia, to w zamian za to bezwzględnie obowiązany jest dostarczyć, celem ogrzania pracowników, koksowniki. Gdy temperatura spada znacznie poniżej zera, pracownik ma prawo odmówić świadczenia pracy i, za tą niezawinioną przez siebie przerwę, również powinien otrzymać należne mu wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Jaka jest maksymalna temperatura w pomieszczeniach pracy

Przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przyjmuje się, że temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej, oraz 28° C przy ciężkiej pracy fizycznej. W przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C

 Maksymalna temperatura

Przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jedynym wyjątkiem stanowi praca osób młodocianych i wynosi 30 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza powyżej 65 procent.

Zwyczajowo przyjmuje się, że temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza przy pracy biurowej, oraz 28 stopni Celsjusza przy ciężkiej pracy fizycznej. W przypadku warunków szczególnych nie powinno być więcej niż  26 stopni Celsjusza

W razie przekroczenia temperatur

pracodawca

Obowiązkiem pracodawcy jest kontrolowanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w tym również temperatur. W razie przekroczenia temperatur pracodawca powinien:

  • dostosować proces pracy do wyższych temperatur (np. częstsze i dłuższe przerwy)
  • wydawać pracownikom bezpłatnie napoje
  • przeprowadzać na swój koszt odpowiednie badania lekarskie pracowników
napoje

W sprawie napojów jakie powinni otrzymywać pracownicy obowiązuje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279

Mówi ono, że pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadkach napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza
na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza

pracownik

Zgodnie z Kodeksem Pracy jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i hieny pracy i stwarzają zagorzenie, w tym przypadku dla zdrowia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. O zaistniałej sytuacji musi powiadomić przełożonego. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres uzasadnionego powstrzymywania się od pracy.

Jeśli przełożony nie podejmie odpowiednich działań dążących do poprawy warunków pracy należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

Z powiadomieniem PIS zalecam jednak zachowania rozwagi. Jest to „pójście na wojnę” z pracodawcą, dlatego trzeba dokładnie przemyśleć swoje postępowanie.

Kary za nieprzestrzegania

Inspektorzy Pracy w razie stwierdzenia uchybień nałoży mandat karny w wysokości do 30 tys. zł.Dodaj komentarz