Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

with Brak komentarzy

W Monitorze Polskim z 27.03.2017 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Myślę że to dobry powód by przypomnieć sobie jakie można dostać świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej opisuje Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673. Wysokość świadczeń opisuje Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  M.P. 2017 poz. 283.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Wynagrodzenie za czas „zwykłej” choroby przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego jego podstawę wymiaru. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 proc podstawy wymiaru.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wynosi 100 proc. podstawy wymiaru podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy  jest przeznaczony dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

Zasiłek wyrównawczy otrzymuje osoba, która z powodu wypadku lub choroby zawodowej jest niezdolna do pracy na swoim dotychczasowym stanowisku pracy i została przeniesiona na inne gorzej płatne stanowisko. Zasiłek wyrównuje różnie pomiędzy starą a nową mniejszą płacą. Zasiłek wyrównawczy przysługuje jedynie przez okres sześciu miesięcy

Jednorazowe odszkodowanie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

Jednorazowe odszkodowanie jest uzależnione od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

 • 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ;
 • 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych ;

Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego

Jednorazowe odszkodowanie jest przeznaczone dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

 • 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 • 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
 • 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
 • 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
 • 14 165 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom ;
 • 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego .

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

Pracownikowi, który uległ wypadkowi może przysługiwać renta z tytułu niezdolności do pracy okresowa lub stała.

 • 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego ;
 • 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa przeznaczona dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

Rentę szkoleniową zasadniczo przyznaje się na okres 6 miesięcy. Okres ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 miesięcy lub skróceniu w zależności od możliwości przekwalifikowania się poszkodowanego. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż 100 proc. podstawy  wymiaru.

Renta rodzinna i dodatek do renty rodzinnej

Renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Uprawnieni są: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (w tym również w ramach rodziny zastępczej) oraz rodzice. Sierota zupełna może otrzymać specjalny dodatek do renty rodzinnej.

Wypadkowa renta rodzinna przysługuje w wysokości:

 • 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
 • 90 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
 • 95 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy lub więcej osób.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. Wysokość dodatku reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Pokrycie kosztów leczenia

Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

Nie życzę nikomu aby musiał się przekonać jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej. Świadczenia nigdy nie pokrywają prawdziwych kosztów związanych z wypadkiem.

Dodaj komentarz