Do czego służy UDT ?

with Brak komentarzy

Już wiemy czym zajmująz się PIP i PIS. Pora omówić kolejna instytucję, powołaną do kontroli przedsiębiorstw.   Jeśli w swojej firmie używasz na przykład wózków widłowych powinieneś zgłosić to do Urząd Dozoru Technicznego. Ale po kolei…

Co to jest UDT?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Urząd powstał na podstawie dekretu z 26 października 1950 roku. Strona internetowa ma adres: www.udt.gov.pl

 Jakie urządzenia należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego?

1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:
2) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej;
4) duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych;
5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:

a) wciągarki i wciągniki,
b) suwnice,
c) żurawie,
d) układnice,
e) dźwigniki (podnośniki),
f) wyciągi towarowe,
g) wyciągi statków,
h) podesty ruchome,
i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
j) schody i chodniki ruchome,
k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
l) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;

7) dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe;
8) dźwignice linotorowe;
9) przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;
10) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;
11) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych;
12) układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej;
13) przeciągarki pojazdów szynowych;
14) osobowe i towarowe koleje linowe;
15) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych;
16) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

Szczegóły w rozporządzeniu rady ministrów w w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z z dnia 7 grudnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 1468

W jaki sposób należy zgłaszać nowe urządzenia?

1. Zgłoszenia urządzenia do objęcia dozorem technicznym należy dokonać w formie pisemnego wniosku, skierowanego do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Zakres dokumentacji powinien być zgodny z odpowiednimi rozporządzeniami.
3. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego, uzgadniany jest ze zgłaszającym termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz podawane są wymagania odnośnie sposobu przygotowania urządzenia do inspekcji zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego.

W przypadku pozytywnego wyniku badań inspektor UDT wystawi protokół z badania oraz wyda decyzję zezwalającą na eksploatację. Następnie, drogą pocztową, użytkownik otrzyma książkę rewizji oraz rachunek za wykonane badanie, uwzględniającą ew. koszty dojazdu inspektora do urządzenia. Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT.

W jaki sposób należy zgłaszać urządzenia wcześniej zarejestrowane ?

Może się zdarzyć, że kupujemy nieurządzenie, które nie jest nowe. Potrzebujemy mieć wszystkie dokumenty na swoją firmę. W tym przypadku należy:
1. Zgłoszenia urządzenia do ponownego objęcia dozorem technicznym należy dokonać w formie pisemnego wniosku, skierowanego do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.
2. W przypadku rejestracji urządzeń zarejestrowanych poprzednio w innym oddziale UDT należy dołączyć kserokopię ostatniego protokołu i ostatniej decyzji (bez konieczności dostarczenia dwóch kompletów dokumentacji rejestracyjnej).
3. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego, uzgadniany jest ze zgłaszającym termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz podawane są wymagania odnośnie sposobu przygotowania urządzenia do inspekcji zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego.

W przypadku pozytywnego wyniku badań inspektor UDT wystawi protokół z badania oraz wyda decyzję zezwalającą na eksploatację. Następnie, drogą pocztową, użytkownik otrzyma rachunek za wykonane badanie, uwzględniającą ew. koszty dojazdu inspektora do urządzenia. Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT.

 

Jeśli interesują Cię jakieś zagadnienia związane z BHP lub ogólnie prawem pracy napisz w komentarzu lub na adres mailowy marek@bhpowski.pl a ja napiszę artykuł o tym.

Pozdrawiam

 

Dodaj komentarz