Wózki widłowe

with Brak komentarzy

Wózek jezdniowy podnośnikowy nazywany zwyczajowo wózkiem widłowym – kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używany jest głównie do prac rozładunkowych w magazynach, portach czy fabrykach. Pierwsze wózki widłowe pojawiły się już w latach 20 ubiegłego stulecia.

Wózki widłowe dzielimy ze względu na rodzaj napędu:
 • spalinowe – Z uwagi na emitowanie przez nie spalin powinno się ich używać na otwartych przestrzeniach. Jeśli konieczne będzie zastosowanie spalinowego wózka widłowego w pomieszczeniach należy wykorzystywać specjalne filtry.
  • benzynowe,
  • dieslowe,
  • na gaz
 • elektryczne zwane również akumulatorowymi przeznaczone są do zamkniętych przestrzeni, np. hal fabrycznych, magazynów gdyż posiadają wszystkie normy bezpieczeństwa. Sprawdzają się na małych przestrzeniach

Uprawnienia

W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) , do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który:

 1. ukończył 18 lat i uzyskał
 2. uzyskał uprawnienia operatora wózków jezdniowych,
 3. w danym zakładzie, po odpowiednim przeszkoleniu, otrzymał pisemne zezwolenie przełożonego do kierowania wózkiem jezdniowym

Aby uzyskać uprawnienia operatora należy:

 • ukończyć odpowiedni kurs
 • zdać egzamin Urzędu Dozoru Technicznego

Najprościej wyszukać ośrodek szkolący, który przeprowadzi właściwy kurs oraz zorganizuje egzamin. Sam UDT nie organizuje kursów, których odbycie jest obowiązkowe.

Po zakupie wózka należy pamiętać

Wózki podlegają pod dozór techniczny i mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty, które są wymagane do odbioru wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego:

 •  Certyfikat pochodzenia
 •  DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa)  – instrukcja obsługi
 •  Schemat układu hydraulicznego
 •  Schemat układu elektrycznego
 •  Specyfikacja techniczna
 •  Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego

Po rejestracji wózka (przy pierwszym odbiorze) Urząd Dozoru Technicznego wyda właścicielowi Księgę Rewizyjną wózka widłowego. Księga Rewizyjna zawiera dokumenty o danym wózku:

 • Dokumentację techniczną,
 • instrukcję obsługi,
 • protokoły z badań okresowych wózka,
 • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
 • dziennik konserwacji wózka,
 • deklarację zgodności,
 • informacje o wózku - numer ewidencyjny wózka,
 • informacje o użytkowniku wózka.

Przeglądy wózków widłowych

  • badanie odbiorcze - ma okres ważności 1 roku. Badania przeprowadza UDT i potwierdza odbycie badanie w książce rewizyjnej . Termin kolejnego badania można sprawdzić w księdze rewizyjnej.
  • Przegląd konserwatorski - powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniem producenta. Jeżeli informacja taka nie jest zawarta w dokumentacji techniczno ruchowej wózka to przegląd konserwatorski należy wykonać raz na  30 dni. - Przeglądy konserwatorskie należy odnotowywać w Dzienniku Konserwacji. Prowadzenie Dziennika Konserwacji jest obowiązkiem właściciela wózka. Do każdego wózka widłowego należy mieć osobny dziennik. Uwaga, wpisy muszą być aktualne. Przykładowy dziennik konserwacji wózka widłowego.
  • codzienny przegląd wózka -wynika z art 5 wspomnianego wcześniej rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.).

Codzienny przegląd należy zrobić przed przekazaniem wózka do użytkowania. Osoba odpowiedzialna powinna  skontrolować  stan techniczny, w tym kontrola elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić:

 • prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu,
 • sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych.

Przeprowadzoną kontrolę należy odnotować w w dzienniku eksploatacji.

Dodaj komentarz