Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP

with Brak komentarzy

Podstawowe obowiązki pracodawcy względem BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracodawcy i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek.

Obowiązki pracodawcy

Art. 94. [Podstawowe obowiązki pracodawcy] Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

Aby spełnić te wymagania pracodawca musi przeprowadzić tak zwany instruktarz stanowiskowy – który jest częścią wstępnego szkolenia BHP. Powinien on być przeprowadzony przez pracodawcę lub przez bezpośredniego przełożonego (który odbył szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych) – szerzej na ten temat tu ——→ http://www.bhpowski.pl/jak-przeprowadzic-instruktaz-stanowiskowy/

Oprócz tego można opracować zakres obowiązków pracownika – taki zakres może być może być integralną częścią umowy o pracę lub osobnym dokumentem (umieszczonym w części B akt osobowych pracownika).

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 

Przestrzeganie przepisów o przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi można zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze należy przygotować sobie wyciąg z aktów prawnych (kodeks pracy). Następnie taki wyciąg należy powiesić w widocznym miejscu np w gablocie przedsiębiorstwa lub poprosić każdego pracownika o przeczytanie i złożenie podpisu pod wyciągiem. Tak przygotowany dokument umieszczamy w części B akt osobowych pracownika.
Warto również oczywiście samemu zapoznać się z przepisami odnośnie przeciwdziałania dyskryminacji. Myślę, że nikt z czytających nie ma zamiaru dyskryminować kogokolwiek. Dla przypomnienia zamieszczę może definicję mobbingu – za kodeksem pracy:

Art. 943. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wracajmy do obowiązków pracodawcy.

3) – uchylony

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Określenie „bezpieczne i higieniczne warunki pracy” jest bardzo szerokie. To jest taka mina dla przedsiębiorcy. Jakie wymogi należy spełnić zależy od konkretnego stawiska lub nawet charakterystyki danego przedsiębiorstwa. W każdej firmie należy:

  • kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy (organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych , ustalać sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
  • informować pracowników o istniejących zagrożeniach (zwłaszcza jeśli istnieją czynniki zagrażające zdrowiu w miejscu pracy np. hałas, zapylenie itp.
  • oceniać dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz informowanie pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.
  • udostępniać pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej
  • zapewniać pierwszą pomoc w razie wypadku oraz środki udzielania pierwszej pomocy
  • wykonywanie nakazów organów kontrolnych

Jeśli chodzi o szkolenia to opisałem ten temat  w moim wpisie : Jakie szkolenia BHP?

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

To jest bardzo ważne aby pracodawca regularnie i terminowo wypłacał pracownikowi wynagrodzenie. W razie kontroli oczywiście pracodawca musi umieć udowodnić wywiązywanie się z tego obowiązku. Jeśli wypłata wynagrodzenia jest w formie gotówki należy koniecznie zbierać odpowiednie potwierdzenia od pracowników. Jeśli natomiast wypłata odbywa się na konto bankowe pracownika powinno się przygotować pismo w którym pracownik zwraca się o wpłacanie w ten sposób = wzór = . Pismo należy umieścić w części B akt osobowych pracownika. Natomiast w razie kontroli możemy udowodnić wpłaty wyciągiem z firmowego konta bankowego.

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

Warunki socjalne w zakładzie pracy wynikają z – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa jakie zakład pracy powinien udostępniać pracownikowi: szatnie, umywalnie i pomieszczenia natryskowe, pomieszczenia do wypoczynku,ustępy, jadalnie itp. – Jest to dość szeroki temat, który omówimy w kolejnych wpisach.

9) Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

9b) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest dość szeroko omówione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Nieco więcej na ten temat możesz przeczytać w moim wpisie ” 5 najważniejszych dokumentów pracownika”  W kolejnych wpisach mam zamiar pogłębiać tą tematykę więc proszę odwiedzaj moją stronę co jakiś.

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Dodaj komentarz