Jakie są obowiązki pracownika

with Brak komentarzy

Podstawowe obowiązki pracownika  BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracownika i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek.

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

Przestrzeganie czasu pracy musi być potwierdzone przy pomocy list obecności. Takie listy mogą być organizowane w różnej formie. Obecnie coraz częściej spotykam się z prowadzeniem list obcości w formie elektronicznej. Stara forma z z podpisem w stosownej rubryce jest chyba jednak wciąż najczęstszym sposobem kontroli czasu pracy.
Ostrzegam listy obecności pracowników to jeden z najczęściej sprawdzanych dokumentów podczas kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

W tym momencie należy przypomnieć o obowiązku stworzenia takiego regulaminu. Jest to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej pracowników nie muszą pisać regulaminu pracy wystarczy „OBWIESZCZENIE w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego” . Pracownik potwierdza zapoznanie się z obwieszczeniem stosownym podpisem.

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

Aby przestrzegać przepisów i zasad BHP należy te przepisy znać. Dlatego ważne jest uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP przez pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest takie szkolenia organizować a pracownika obowiązkiem jest w nich uczestniczyć. Podobnie prawa wygląda badaniami lekarskimi: pracodawca ma obowiązek wypisać pracownikowi skierowanie na badania lekarskie a pracownik ma obowiązek się takim badaniom poddać.
Wracając do przepisów BHP możemy sobie podzielić obowiązki pracownika na:

  • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami – zgodnie chodzi o wykorzystywanie różnych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi (lub DTR maszyn) oraz przestrzegani instrukcji stanowiskowej BHP
  • dbanie o należyty stan sprzętu
  • dbanie o porządek i ład w miejscu pracy – wbrew pozorom jest to ważny punk ponieważ nieporządek w miejscu pracy bywa przyczyną wypadków przy pracy
  • zawiadomienie przełożonego o zauważonych wypadkach lub zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego
  • ostrzeganie współpracowników i innych osób o ewentualnym niebezpieczeństwie

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

Jeśli firma posiada tajemnice, które chce zachować warto sporządzić z pracownikiem stosowną umowę na piśmie. W umowie należy spisać, które wiadomości są objęte tajemnicą oraz określić wysokość ewentualnej kary za jej wydanie. Taka umowa w razie złamania może być podstawą do ewentualnych roszczeń.

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

7) zakaz konkurencji

Art. 101 Kp wyraźnie stwierdza że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Jeśli ktoś się obawia, że pracownik może być nieuczciwy w tej sprawie warto jest spisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w której opiszemy jakie konkretnie działania pracownika są objęte zakazem. Jest to szczególnie ważne w przypadku udostępniania pracownikowi szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie lub nieprawidłowe wykorzystanie mogłoby wyrządzić pracodawcy wymierne szkody. W takiej umowie należy zawrzeć kwotę ewentualnego odszkodowania. W razie złamania umowy przez pracownika pracodawca ma podstawę by zażądać ewentualnego odszkodowania.

Dodaj komentarz