Jakie są obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki pracownika  BHP opisuje Kodeks Pracy dział czwarty obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to spis jedynie podstawowych obowiązków pracownika i tak na prawdę bardzo ciężko jest znaleźć spis absolutnie wszystkich obowiązków.Warto jednak od czegoś zacząć. Myślę że przegląd zapisów z kodeksu pracy to doby początek.

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

Przestrzeganie czasu pracy musi być potwierdzone przy pomocy list obecności. Takie listy mogą być organizowane w różnej formie. Obecnie coraz częściej spotykam się z prowadzeniem list obcości w formie elektronicznej. Stara forma z z podpisem w stosownej rubryce jest chyba jednak wciąż najczęstszym sposobem kontroli czasu pracy.
Ostrzegam listy obecności pracowników to jeden z najczęściej sprawdzanych dokumentów podczas kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

W tym momencie należy przypomnieć o obowiązku stworzenia takiego regulaminu. Jest to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej pracowników nie muszą pisać regulaminu pracy wystarczy „OBWIESZCZENIE w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego” . Pracownik potwierdza zapoznanie się z obwieszczeniem stosownym podpisem.

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

Aby przestrzegać przepisów i zasad BHP należy te przepisy znać. Dlatego ważne jest uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP przez pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest takie szkolenia organizować a pracownika obowiązkiem jest w nich uczestniczyć. Podobnie prawa wygląda badaniami lekarskimi: pracodawca ma obowiązek wypisać pracownikowi skierowanie na badania lekarskie a pracownik ma obowiązek się takim badaniom poddać.
Wracając do przepisów BHP możemy sobie podzielić obowiązki pracownika na:

  • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami – zgodnie chodzi o wykorzystywanie różnych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi (lub DTR maszyn) oraz przestrzegani instrukcji stanowiskowej BHP
  • dbanie o należyty stan sprzętu
  • dbanie o porządek i ład w miejscu pracy – wbrew pozorom jest to ważny punk ponieważ nieporządek w miejscu pracy bywa przyczyną wypadków przy pracy
  • zawiadomienie przełożonego o zauważonych wypadkach lub zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego
  • ostrzeganie współpracowników i innych osób o ewentualnym niebezpieczeństwie

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

Jeśli firma posiada tajemnice, które chce zachować warto sporządzić z pracownikiem stosowną umowę na piśmie. W umowie należy spisać, które wiadomości są objęte tajemnicą oraz określić wysokość ewentualnej kary za jej wydanie. Taka umowa w razie złamania może być podstawą do ewentualnych roszczeń.

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

7) zakaz konkurencji

Art. 101 Kp wyraźnie stwierdza że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Jeśli ktoś się obawia, że pracownik może być nieuczciwy w tej sprawie warto jest spisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w której opiszemy jakie konkretnie działania pracownika są objęte zakazem. Jest to szczególnie ważne w przypadku udostępniania pracownikowi szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie lub nieprawidłowe wykorzystanie mogłoby wyrządzić pracodawcy wymierne szkody. W takiej umowie należy zawrzeć kwotę ewentualnego odszkodowania. W razie złamania umowy przez pracownika pracodawca ma podstawę by zażądać ewentualnego odszkodowania.

Be the first to comment on "Jakie są obowiązki pracownika"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl