Transport wewnątrzzakładowy

Transport wewnątrzzakładowy (wewnętrzny) jest zaliczany do transportu bliskiego. Jest to całkowity transporty, który odbywa się w ramach jednego zakładu pracy. Granicę transportu wewnętrznego wyznaczają granice zakładu pracy.

Temat zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zakładu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Transport wewnątrzzakładowy możemy sobie podzielić w następujący sposób:

  • transport ręczy – omówiłem wcześniej  tu →
  • transport zmechanizowany który omówimy sobie później

Przy czym transport zmechanizowany możemy sobie podzielić na dwie grupy:

  • transport poziomy – tu wliczymy różnego rodzaju wózki i inne pojazdy poruszające się po drogach wewnątrzzakładowych
  • transport pionowy – transport przy użyciu żurawi, suwnic i tym podobnych dźwignic

Ogólne warunki bezpieczeństwa podczas transportu wewnątrzzakładowego:

  • Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.
  • Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.
  • Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.
  • Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.
  • Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. Polegać ma to na określeniu w szczególności maksymalnej prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Drogi wewnątrzzakładowe

Jedną z norm wskazujących minimalne wymiary dróg i przejść jest PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

A = B + 30 cm – dla ruchu jednokierunkowego
A = 2B + 60 cm – dla ruchu dwukierunkowego

gdzie: B – szerokość ładunku jaki niesie pieszy (w cm),

A – szerokość drogi transportowej (w cm),

Szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm. Szerokość dróg transportowych w zależności od ich przeznaczenia przedstawia tabela:

 
Przeznaczenie drogi Minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych w cm
dla środków transportowych bezsilnikowych dla środków transportowych silnikowych
Ruch jednostronny tylko dla środków transportowych  b=a+60 b=a+60 
dla środków transportowych i pieszych  b=a+90 b=a+100
Ruch dwukierunkowy tylko dla środków transportowych  b=2a+90  b=2a+90
dla środków transportowych i pieszych  b=2a+180  b=2a+200

gdzie:

b – minimalna szerokość drogi transportowej,

a – szerokość środka transportowego (wraz z przewożonym ładunkiem)

Wymiary otworów drzwiowych

Wymiary otworów drzwiowych na drogach transportowych i drogach dla pieszych powinny pozwalać na swobodny przejazd środków transportowych oraz na przejście ludzi. Jeśli głowa kierującego środkiem transportowym wystaje ponad krawędź środka trnasportowego to pomiędzy głową kierowcy a górną krawędzią otworu drzwiowego powinien być zachowany prześwit co najmniej  20 cm.

 

Be the first to comment on "Transport wewnątrzzakładowy"

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl