Transport wewnątrzzakładowy

with Brak komentarzy

Transport wewnątrzzakładowy (wewnętrzny) jest zaliczany do transportu bliskiego. Jest to całkowity transporty, który odbywa się w ramach jednego zakładu pracy. Granicę transportu wewnętrznego wyznaczają granice zakładu pracy.

Temat zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zakładu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Transport wewnątrzzakładowy możemy sobie podzielić w następujący sposób:

  • transport ręczy – omówiłem wcześniej  tu →
  • transport zmechanizowany który omówimy sobie później

Przy czym transport zmechanizowany możemy sobie podzielić na dwie grupy:

  • transport poziomy – tu wliczymy różnego rodzaju wózki i inne pojazdy poruszające się po drogach wewnątrzzakładowych
  • transport pionowy – transport przy użyciu żurawi, suwnic i tym podobnych dźwignic

Ogólne warunki bezpieczeństwa podczas transportu wewnątrzzakładowego:

  • Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.
  • Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.
  • Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.
  • Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.
  • Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. Polegać ma to na określeniu w szczególności maksymalnej prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Drogi wewnątrzzakładowe

Jedną z norm wskazujących minimalne wymiary dróg i przejść jest PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

A = B + 30 cm – dla ruchu jednokierunkowego
A = 2B + 60 cm – dla ruchu dwukierunkowego

gdzie: B – szerokość ładunku jaki niesie pieszy (w cm),

A – szerokość drogi transportowej (w cm),

Szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm. Szerokość dróg transportowych w zależności od ich przeznaczenia przedstawia tabela:

 
Przeznaczenie drogi Minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych w cm
dla środków transportowych bezsilnikowych dla środków transportowych silnikowych
Ruch jednostronny tylko dla środków transportowych  b=a+60 b=a+60 
dla środków transportowych i pieszych  b=a+90 b=a+100
Ruch dwukierunkowy tylko dla środków transportowych  b=2a+90  b=2a+90
dla środków transportowych i pieszych  b=2a+180  b=2a+200

gdzie:

b – minimalna szerokość drogi transportowej,

a – szerokość środka transportowego (wraz z przewożonym ładunkiem)

Wymiary otworów drzwiowych

Wymiary otworów drzwiowych na drogach transportowych i drogach dla pieszych powinny pozwalać na swobodny przejazd środków transportowych oraz na przejście ludzi. Jeśli głowa kierującego środkiem transportowym wystaje ponad krawędź środka trnasportowego to pomiędzy głową kierowcy a górną krawędzią otworu drzwiowego powinien być zachowany prześwit co najmniej  20 cm.

 

Dodaj komentarz