Pomieszczenia higienicznosanitarne

with Brak komentarzy

Pomieszczenia higienicznosanitarne – to taka ładna nazwa szatni, umywalni, natrysków, ustępów, jadalni i innych pomieszczeń w których pracownicy odpoczywają podczas przerw w pracy.

Niby proza życia, ale również opisana w przepisach i bardzo potrzebna podczas pracy.  Szczegółowy opis zawiera Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). A właściwie dodatek do w/w rozporządzenia numer trzy pod tytułem „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych”

Pomieszczenia higienicznosanitarne – ogólnie

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Pomieszczenia te powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

Wysokość nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higienicznosanitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higienicznosanitarnych oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Szatnie pracownicze

Szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny być suche i w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie – pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.

Szatnie powinny być zorganizowane w następujący sposób:

 • szatnie przeznaczone dla ponad 25 pracowników powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.
 • powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
 • szerokość głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m.
 • szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m.
 • szafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy. (PN-75M-78711 – reguluje wymagania stawiane wobec szafek socjalnych BHP. Podstawowe wymogi to:
  •   wymiar to szafki BHP to 1800 × 400 × 480 mm (wys./szer./gł.).
  •  drążek poprzeczny,
  •  wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian,
  • pólka,
  • przegroda (dzieląca szafkę na dwie połowy).

Rodzaje szatni:

 Szatnie odzieży własnej pracowników

Szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;

W pomieszczeniu szatni, powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Szatnia odzieży własnej pracowników może być urządzona w formie szatni wieszakowej, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań ze względu na rodzaj pracy. Urządzanie szatni wieszakowej może przysporzyć jednak dodatkowe problemy ponieważ przyjmowanie i wydawanie odzieży wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu.  Inne są również wymogi dotyczące wielkości i wyposażenia.

Szatnie odzieży roboczej i ochronnej

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być urządzona – niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników – dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne. Przy zwykłym, typowym zabrudzeniu odzieży roboczej wystarcz szatnia podstawowa pracowników.

Wymogi dla szatni odzieży roboczej i ochronnej:

 • powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika.
 • w pomieszczeniu szatni powinno przypadać co najmniej 0,3 m wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, z natryskami i szatnią odzieży własnej pracowników

Szatnie podstawowe

Szatnia podstawowa może być urządzona zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników. Szatnia ta powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią.

Wymogi dla szatni podstawowej:

 • powinno przypadać co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • może być zorganizowana w postaci szatni wieszakowej

Szatnie przepustowe

Szatnia przepustowa powinna być urządzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie.

Szatnia przepustowa powinna spełniać następujące wymagania:

 • powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika
 • w pomieszczeniu szatni powinno przypadać co najmniej 0,3 m wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • ruch użytkowników szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami
 • może być zorganizowana w postaci szatni wieszakowej

Pozostałe wiadomości na temat „Pomieszczenia higienicznosanitarne” już wkrótce

 


Dodaj komentarz