Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

with 1 komentarz
Witam

 

Dziś o instruktażu stanowiskowym. Kiedy chcemy zatrudnić nowego pracownika w naszej firmie należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch równie ważnych części.

 • szkolenia ogólnego – które powinien przeprowadzić instruktor BHP
 • instruktażu stanowiskowego

Dziś waśnie o tym drugim. Co to jest i jak to zrobić w dalszej części tego wpisu.

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Chodzi o to, że szkolić może osoba, która oczywiście oprócz wiedzy na temat danego stanowiska pracy ma przebyte szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – jest to typowe szkolenie okresowe BHP, któremu powinny się poddawać osoby kierujące pracownikami (co pięć lat).

 

Kogo i kiedy należy szkolić ?

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • każdego nowo zatrudnionego pracownika
 • pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. Jeśli chodzi o uczniów ważne jest czy podpisujemy z nimi umowę o pracę. Jeśli tak radzę koniecznie zrobić to szkolenie.

Jest ważne, że instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu (zwłaszcza jeśli występują jakieś czynniki niebezpieczne dla zdrowia pracownika np hałas itp.)
 • ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie pracować zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno trwać minimum osiem godzin lekcyjnych (8 X 45 minut)

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 

 1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 2. pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
 4. samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
 5. sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Ważne:

 

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Na przykład jeśli chcemy zatrudnić osobę, która będzie pracowała jako kierowca-monter należy uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sprawdzenie wiadomości

 

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Nigdzie nie jest określone w jaki sposób mają być sprawdzane wiadomości. Może to być ustne sprawdzenie wiedzy pracownika.

Najważniejsze

 

Odbycie instruktażu stanowikowego i szkolenia ogólnego BHP należy potwierdzić na karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika.

 

 


Jedna odpowiedz

 1. […] Aby spełnić te wymagania pracodawca musi przeprowadzić tak zwany instruktarz stanowiskowy – który jest częścią wstępnego szkolenia BHP. Powinien on być przeprowadzony przez pracodawcę lub przez bezpośredniego przełożonego (który odbył szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych) – szerzej na ten temat tu ——→ http://www.bhpowski.pl/jak-przeprowadzic-instruktaz-stanowiskowy/ […]

Dodaj komentarz