Zmiana pracodawcy a szkolenia bhp i badania lekarskie

with Brak komentarzy

Ostatnio dość często spotykam się z pytaniem: Panie Marku mam nowego pracownika, ale on w w swojej poprzedniej pracy zrobił badania lekarski i szkolenia BHP czy musi robić to wszystko na nowo?

Już tłumaczę jak się ma zmiana pracodawcy do szkoleń BHP i badań lekarskich:

Badania lekarskie.

W przypadku wstępnych badań lekarskich podstawę prawną posłużą nam: Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) Art. 229. oraz Ustawa z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662).

Aby badania lekarskie nowego pracownika nie były potrzebne należy spełnić następujące warunki:

  • pracownik jest przyjmowany do nowej pracy w terminie nie później niż 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu wcześniejszej umowy o pracę.
  • w przypadku tego samego pracodawcy pracownik jest przyjmowany na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy.
  • w przypadku innego pracodawcy pracownik musi przedłożyć aktualne ważne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy, oraz skierowanie na badania. Pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie są zgodne z warunkami pracy występującymi w nowej pracy do której właśnie jest przyjmowany pracownik.
Przypominam że od 2014 roku należy wypełnić wzór skierowania na którym znajdą się czynniki szkodliwe, niebezpieczne itp na danym stanowisku pracy. Skierowanie powiano być zrobione w dwóch egzemplarzach – jeden pozostaje u lekarza, drugi wpinamy do akt osobowych pracownika.

Więcej na temat badań lekarskich znajdziesz w moim artykule: Jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania lekarskie

skierowanie na badania lekarskie wersja 4 pdf

Ważne pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Wstępne szkolenia BHP

Podstawa prawna:

  • art. 2373 § 2 Kodeksu pracy
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Szkolenie wstępne BHP należy zrobić każdemu nowo-zatrudnianemu pracownikowi. Kodeks pracy mówi o jednym wyjątku od tej reguły. Chodzi o sytuację podpisania przez pracownika kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą na tym samym stanowisku bezpośrednio po wygaśnięciu wcześniejszej umowy.  W razie jakiekolwiek przerwy należy zrobić wstępne szkolenia BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe należy wykonać do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. (wyjątek stanowią osoby kierujące pracownikami – 6 miesięcy). Przez ten okres wystarczą pracownikowi szkolenia wstępne.

Zmiana stanowiska pracy

Sytuacją inną jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy (na przykład awans). Nie mamy tu do czynienia ze zmianą umowy o pracę a jedynie aneks zmieniający tą umowę.

W takim przypadku należy przeprowadzić jedynie instruktaż stanowiskowy pracownika. Formalnie instrukaż stanowskowy jest częścią szkolenia wstępnego i należy potwierdzić jego wykonanie na karcie szkolenia wstępnego. Ponieważ osobą, kompetentną jego wykonania jest przełożony pracownika można go wykonać bez konieczności wzywania służb BHP.

Więcej na temat instruktażu stanowiskowego w artykule Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Okresowe szkolenia BHP

Podstawą prawna jest:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Szkolenia okresowego BHP nie musi robić osoba która:

  • posiada aktualne, ważne szkolenie BHP na dane stanowisko pracy zrobione u innego pracodawcy
  • posiada aktualne, ważne szkolenie BHP dotyczące innej grupy stanowisk pracy ale program szkolenia obejmuje zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku pracy.

W obu przypadkach ważne jest posiadanie nie tylko samego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, ale również programu szkolenia. Wykonanie takiego programu jest obowiązkiem każdego szkolącego, który wynika z rozporządzenia w dziedzinie szkoleń. W razie nie wydania śmiało należy się do niego o to zwrócić.

Więcej na temat szkoleń BHP w artykule Jakie szkolenia BHP ?Dodaj komentarz