Wypadek w drodze do i z pracy

with 2 komentarze

Wypadek w drodze do i z pracy często jest mylony z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Nie jest to prawda. Wypadek w drodze do pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy pracy.

Wypadek w drodze do i z pracy zdefiniowano w w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Taka samo jak przy wypadku przy pracy każdy z elementów definicji ma swoje znaczenie:

Zdarzenie nagłe

To kryterium nie powinno budzić specjalnych wątpliwości. Wypadki to zdarzenia niespodziewane, nie mogą nie być nagłe.

Przyczyna zewnętrzna

Za przyczynę zewnętrzną rozumie się okoliczność pozostającą poza wolą i świadomością pracownika, która nie tkwi w organizmie poszkodowanego. Przyczyną wypadku może być  kolizja samochodowa, upadek na chodniku lub autobusie itp. Jeśli przyczyną wypadku będzie przewlekła choroba poszkodowanego zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek w drodze do lub z pracy.

Droga do pracy lub z pracy

Do omawianego rodzaju wypadku ustawa zalicza nie tylko wypadki na drodze między miejscem zamieszkania a pracą. Wypadek w drodze do lub z pracy ma miejsce jeśli miał miejsce w  drodze między miejscem zatrudnienia a :

 •  miejscem innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 •  zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 •  zwykłego spożywania posiłków;
 •  odbywania nauki lub studiów.

Samo pojęcie „droga” nie oznacza tylko i wyłącznie jezdni, chodnika itp. Drogą jest cała trasa między drzwiami domu a drzwiami miejsca pracy. Zalicza się do niej klatkę schodową w bloku, ścieżkę między budynkami, lub zwykłą polną ścieżynkę lub ścieżkę na terenie prywatnym – jeśli tylko prowadzi do lub z pracy.

Nie ma żadnego znaczenia ile razy dziennie pracownik przebywa drogę do pracy. Nie ma również znaczenia czy pracownik spóźnia się do pracy czy nie.

W orzecznictwie sądowym przyjęło się stanowisko, że wypadek podczas pobytu w podróży służbowej przy pokonywaniu drogi między miejscem wykonywania pracy a miejscem zakwaterowania jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy.

Przerwa w drodze

„Uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby”

Pytanie zasadnicze brzmi co to znaczy „życiowe potrzeby”. Na pewno do potrzeb życiowych należy wliczyć na przykład awarię środka transportu (np autobusu lub samochodu). Jest przyjęte, że potrzebą życiową może być załatwianie spraw urzędowych pracownika po pracy.

Wypadek zostanie uznany również wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Czasem wybieramy drogę dłuższą, ale wygodną ze względu na mniejsze natężenie ruchu, lub lepsze połączenia komunikacyjne. Ważne jest aby poszkodowany potrafił wytłumaczyć dlaczego ta droga jest akurat dla niego dogodna.

Ustalenie okoliczności wypadku

Co robić na jeśli przytrafi się wypadek w drodze do i z pracy opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2015  Rozporządzenie posiada tekst jednolity

Zgłoszenie wypadku w drodze do lub z pracy

W przeciwieństwie do wypadku przy pracy wypadek w drodze do i z pracy należy zgłosić jak niezwłocznie pracodawcę. W razie wystąpienia jakiś przeszkód uniemożliwiających zawiadomienie, koniecznie po ustaniu tych przeszkód.

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Taką kartę sporządza się na podstawie :

 1. oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
 2. informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
 3. ustaleń sporządzającego kartę

Kartę wypadku należy sporządzić po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Karta powinna być w dwóch egzemplarzach,z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Wzory dokumentów takich jak

 • zgłoszenie wypadku w drodze do lub z pracy
 • karta wypadku

Znajdziecie na stronach PIP

Świadczenia

Jeżeli niezdolność do pracy powstała m.in. wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, miesięczny zasiłek chorobowy wynosił będzie 100 % podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawę prawną dostarcza Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
Aby pracownik mógł otrzymać oba świadczenia, tj. zarówno wynagrodzenie, jak i zasiłek chorobowy w stuprocentowej wysokości, wymagane jest uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy. Decyzję o uznaniu wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy podejmuje samodzielnie organ rentowy jakim jest ZUS

Wypadek w drodze do i z pracy - BHPowski

 

 

 

2 Odpowiedzi

 1. PK
  | Odpowiedz

  Wypadek przy pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy pracy.?? Jakś chyba drobna pomyłka

Dodaj komentarz