Magazyny i magazynowanie

with Brak komentarzy

Magazyn to miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów, materiałów lub gotowych produktów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko, składnica), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.

Pomieszczenia magazynowe mogą posiadać bardzo różne rozmiary od całkiem niedużych do ogromnych hal po których magazynier porusza się wózkiem widłowym.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) określa podstawowe zasady jakimi należy się kierować organizując na terenie zakładu pracy magazyn:

Składowane materiały:

Podczas składowania materiałów nie można zapominać o następujących sprawach:

 • każdy ze składowanych materiałów powinien mieć określone miejsce, sposób i wysokość składowana
 • masa składowanego materiału nie może może przekraczać dopuszczalnych obciążeń regałów, podestów itp
 • całkowita masa składowanego ładunku wraz z urządzeniami przeznaczonymi do jego składowania nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów na których odbywa się składowanie
 • umieszczeniu widocznej tabliczki z informacją o dopuszczalnym obciążeniu regałów.

Regały

Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję.

 • Nie ma wyznaczonych jak duże powinny być odległości pomiędzy regałami. Odległości te muszą być dopasowane do stosowanych środków transportu.
 • Regały powinny być tak zaprojektowane aby układanie i zdejmowanie z nich materiałów nie stwarzało zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.
 • Przedmioty łatwo tłukące się, niebezpieczne substancje oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów.

Składowanie materiałów na stosach

Przy składaniu materiałów na stosach należy zapewnić:

 • stateczność stosów, poprzez dopasowanie wysokości do rodzaju materiału oraz wytrzymałości opakowań
 • wiązania między warstwami
 • układanie stosów tak aby prawidłowo rozłożyć środek ciężkości ( wewnątrz stosu)
 • zachowanie właściwej bezpiecznej odległości między stosami
 • rozładunek stosów należy prowadzić począwszy od najwyższej warstwy

Składanie na paletach

Przy składowaniu materiałów na paletach lub w kontenerach powinny one mieć odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Tak samo jak w przypadku regałów nie ma określonej odległości między materiałami składanymi na paletach lub w kontenerach. Należy zachować odstępy odpowiednie od środków transportu aby zachować możliwość swobodnego manewrowania.Składanie materiałów sypkich

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

 • odpowiednią powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału;
 • właściwą wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego;
 •  w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości – szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania;
 • bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałów.
 • przy składowaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co najmniej do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału.
 • Transport materiałów pylących, może odbywać się wyłącznie specjalnymi środkami transportu lub w zamkniętych pojemnikach (np. kontenerach).

Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności z zastosowaniem pomostów lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.

Magazynowanie na składowiskach  otwartych – magazyny budowlane

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

 • 2 m – od linii niskiego napięcia;
 • 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV;
 • 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV;
 • 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Magazyny i magazynowanie

Tematem bardzo pokrewnym z magazynowaniem jest transport magazynowanych materiałów. Nie należy zapominać, że jeśli transport magazynowanych przedmiotów odbywa się przy pomocy urządzeń mechanicznych należy spełnić zasady bezpiecznego  użytkowania poszczególnych urządzeń. Jeśli wykorzystujemy do pracy wózki widłowe należy posiadać uprawnienia do prowadzenia wózków. Same wózki widłowe muszą przechodzić kontrole UDT.

Jeśli transport odbywa się bez pomocy urządzeń mechanicznych należy zachować przepisy dotyczące ręcznych prac transportowych o których pisałem tu →

Jeśli na terenie magazynu występuje zagrożenie przekroczenia norm hałasu należy zastosować odpowiednie środki.

Druczki które mogą pomóc w obsłudze magazynu

wz- wydanie zewnętrzne –   wz.doc

magazyn przyjmie – magazyn przyjmie.doc

magazyn wyda – magazyn wyda.doc

 


Dodaj komentarz