W jaki sposób można ukarać pracownika?

with Brak komentarzy

Stosowanie kary dla pracownika to zdecydowanie mniej przyjemny temat niż na przykład nagrody. Niestety ostatnio coraz częściej pracodawcy pytają mnie co zrobić z pracownikiem, który podczas pracy zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny ze szkodą dla firmy. W jaki sposób można ukarać pracownika zgodnie z prawem polskim?

Podstawa prawna

Stosowanie kar dla pracowników jest opisane w Kodeksie Pracy w Rozdziale VI „Odpowiedzialność porządkowa pracowników” (Art. 108 i kolejne.)

Można stosować następujące kary:

 • upomnienia,
 • nagany
 • karę pieniężną.

Jest to katalog zamknięty i z tego powodu pracodawca nie może stosować innych kar. Pracodawca nie ma obowiązku stosowania stopniowania kar porządkowych. Oznacza to, że na pracownika, który wcześniej nie był karany, może zostać nałożona od razu nagana albo kara pieniężna.

Upomnienia i nagany

Upomnienia i nagany można stosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kary pieniężne

Karę pieniężną może nałożyć pracodawca na pracownika, w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych. A także w razie opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Warto zwrócić uwagę, że kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Natomiast łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10 procent wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Chodzi tu o wypłatę netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zastosowanie kary polega na przedstawieniu pracownikowi pisemnej informacji w tym zakresie.
Informacje powinna zawierać 3 obligatoryjne elementy, tj.:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia,
 • informację o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary.

Ważne

 • Obowiązek wysłuchania pracownika – pracodawca po przedstawieniu pracownikowi zarzutów naruszenia obowiązków pracowniczych związanych z porządkiem pracy musi wysłuchać pracownika i zapoznać się z jego argumentami.
 • Określone ramy czasowe – nie można ukarać pracownika po upływie dwóch tygodni od uzyskania wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Nie można ukarać pracownika po upływie nie później niż po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.
 • Zawiadomienie pracownika – pracodawca ma obowiązek zawiadomić pisemnie pracownika o ukaraniu go karą porządkową.

Zawiadomienie o ukaraniu powinno zawierać:

 • oświadczenie o ukaraniu,
 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu.
 
 
Dodaj komentarz