Jak otrzymać zwrot 700 złotych za kasę fiskalną?

with Brak komentarzy

Jak otrzymać zwrot 700 złotych za kasę fiskalną?

 

Jeśli kupujesz kasę fiskalną być może słyszałaś lub słyszałeś o możliwości zwrotu pieniędzy. Jest to jak najbardziej możliwe. Możliwość ta wynika z ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535). Co ciekawe jest to dla podatników nie płacących VAT czysta wpłata na konto bez opodatkowania. Aby było jeszcze lepiej zakup kasy rejestrującej można w całości wliczyć w koszty, jak również odliczyć od niej vat. I wszystko to jest jak najbardziej legalne i uznawane przez Urzędy Skarbowe. A tak to wygląda szczegółowo …

Art. 111 ust. 4 – Ustawa o podatku od towarów i usług

 

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Warunki jakie powinna spełnić osoba starająca się o zwrot:

 

 • Zwrot przysługuje tylko przy pierwszym zakupie kasy lub kas fiskalnych dla firmy (na raz). – Każdy kolejny zakup nie generuje możliwości zwrotu. Czyli firmy, które chcą np wymienić kasę na nową, kupić kasę dla nowego oddziału w innym miejscu itp. nie mogą starać się o pieniądze.
  zwrot nie przysługuje osobie, która prowadziła firmę i miała kasę fiskalną ale ją zlikwidowała i otworzyła nową. W takim przypadku na nową kasę nie przysługuje zwrot.
 • Należy być właścicielem kasy z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić)
 • Należy dopełnić wszystkich formalności przy zakupie kasy. Zwrot się nie należy jeśli np. niezastaną zachowane terminy zgłoszenia kasy Urząd Skarbowy ma prawo odmówić zwrotu. Przypomnę pokrótce:
   • Nie przegapić właściwego momentu przejścia na kasę. Najczęściej chodzi o przekroczenie sprzedaży 20 000 zł dla klientów indywidualnych – (Należy posiadać kasę po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  Lub w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł jeśli działalność gospodarcza była założona w trakcie roku).
  Może posłużę się tutaj przykładem:

  Pani Joanna przekroczyła 20 000 zł w sprzedaży dla klientów indywidualnych w miesiącu kwietniu ( nie ważne którego dnia miesiąca). Ma teraz dwa miesiące na przygotowanie i od pierwszego dnia lipca ma obowiązek nabijania sprzedaży na urządzenie fiskalne.

   • Złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy.
   • Fiskalizacja kasy
   • W ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłosić kasę/drukarkę do urzędu skarbowego, – kolejny termin którego nie wolno przegapić
   • Rejestrować każdą sprzedaż
 • Posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Zapłata za kasę nie powinna być rozłożona na raty. Najlepiej zapłacić w całości gotówką lub przelewem bankowym.

Więcej na ten temat pisałem tu

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania, ulgę można odliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy kolejne. Przepisy nie przewidują końcowego terminu odliczenia ulgi. Jeśli więc podatnik jeszcze z niej nie skorzystał, mimo iż spełnił warunki do dokonania odliczenia lub wnioskowania o zwrot, może to zrobić w każdej chwili.
Sposób skorzystania z ulgi na kasę fiskalną w 2015 roku uzależniony jest od tego, czy właściciel urządzenia jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.


Tryb odzyskania refundacji jest uzależniony od tego czy podatnik jest płatnikiem VAT czy nie.

Podatnicy VAT

 

Podatnicy VAT mogą uzyskać zwrot związany z zakupem kasy za pomocą deklaracji VAT.
Przy czym mają możliwość rozliczenia zwrotu za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej, niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania zwrotu w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy tego rozliczenia można dokonać.

Firmy, które wykazują VAT do zapłaty (należny), odejmują zwrot za kasę od podatku do zapłaty. Przy czym w danym okresie nie można odjąć więcej, niż wynosi VAT należny. Wtedy pozostałą część z kwoty ulgi na kasę przenosi się na kolejny okres dotąd, aż zostanie w całości odliczona.

Natomiast firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty (należnego) mogą wnioskować o zwrot wspomnianej ulgi, ale nie jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym można uzyskać maksymalnie:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, czyli nie więcej niż 175 zł – rozliczenie miesięczne,
 • 50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, czyli nie więcej niż 350 zł – rozliczenie kwartalne.

 

Zwracam uwagę, że nie można w jednym okresie zarówno zmniejszyć VAT-u należnego, jak i wnioskować o wypłatę jednej z powyższych kwot. Można wykonać tylko jedną z tych czynności, w zależności od tego, czy w danym okresie pojawił się VAT należny, czy nie.

 

Podatnicy niebędący płatnikami VAT

 

Firmy zwolnione z VAT oczywiście nie składają deklaracji VAT. W celu otrzymania zwrotu muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
 • dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
 • ksero faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
 • ksero pierwszego raportu dobowego wykonanego kasą
 • numer rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze.

 

druczek wniosku do Urzędu Skarbowego wzór .doc

Zwrot jest dokonywany na wskazany rachunek bankowy w terminie 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli przedmiotem działalności jest przewóz osób i towarów taksówkami (dla którego kasa fiskalna jest obowiązkowa) do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa legalizacji taksometru oraz numery licencji na przewóz i rejestracyjny pojazdu, w którym zainstalowana jest kasa.

 

Zwrot odliczonych lub zwróconych pieniędzy.

 

Mogą zdarzyć się takie przypadki że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić refundację za kasę. Dzieje się tak, gdy w ciągu trzech lat od rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej firma:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania – np zakończy zakończy działalność, ogłosi upadłość lub zostanie sprzedana, a nowy właściciel nie będzie używał kasy fiskalnej,,
 • nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
 • dokonała odliczenia kosztów zakupu, mimo że nie spełniła kryteriów do tego uprawniających. (dlatego warto pamiętać o termiach)Dodaj komentarz