Zmiany w CEIDG

with Brak komentarzy
W związku z wprowadzonymi od 19 maja 2016 roku zmianami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzającej kary (grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2) zalecamy dokonanie aktualizacji wpisów do CEIDG :

Co to jest CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oficjalną stronę CEIDG znajdziesz tu

Stronę wyszukiwania znajdziesz tu

Wnioski dotyczące założenia działalności lub aktualizacji zawartych w systemie danych można składać zarówno w Urzędzie Gminy, w którym dokonano rejestracji działalności gospodarczej lub też za pośrednictwem Internetu, przez zintegrowany z systemem wniosek CEIDG-1. Rejestracja w Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat.

Zmiany w CEIDG

 

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Celem noweli obowiązującej od 19 maja br. jest usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i uwiarygodnienie danych w niej zawartych, a co za tym idzie wiarygodności przedsiębiorców.

Przede wszystkim większą przejrzystość systemu ma zapewnić poszerzony zbiór danych wymaganych do zarejestrowania własnego biznesu w CEIDG. Pozostałe cele to:

 •  uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG
 •  uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG
 •  poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG
 •  ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej
 •  ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
 • umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.

Adres działalności gospodarczej

Nowa ustawa wprowadziła przepis art. 16a, zgodnie z którym przedsiębiorca będzie obowiązany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizowana jest ponadto treść art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, który stanowić będzie, że wpisowi do CEIDG podlegają adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.

Jeśli chodzi tytuł prawny do nieruchomości, wartym podkreślenia jest, że nie będzie on podlegał dołączeniu do wniosku o wpis do CEIDG. Przepis przewiduje jednak dokument musi zostać przedstawiony organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie.

Co warto zrobić aby było OK

Aby nie mieć przypadkiem żadnych problemów w związku ze zmianami prawa
warto uregulować sobie sprawy prawa do lokalu siedziby firmy. Ponadto zalecam dokonanie aktualizacji wpisów do CEIDG ze szczególnym uwzględnieniem:

 • danych kontaktowych, tj. aktualny adres siedziby, adres mail, nr tel. (lub zaznaczenia braku chęci udostępniania danych kontaktowych w bazie CEIDG, bo jest taka możliwość)
 • danych przechowywania dokumentów księgowych (można tu podać dane dresowe biura rachunkowego prowadzącego naszą księgowość, lub inne
  miejsce w którym przechowywane są nasze dokumenty np siedzibę firmy)
 • danych dotyczących wszystkich firmowych rachunków bankowych
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 • zmiana lub poszerzenie zakresu działalności firmy o kolejne pozycje z listy PKD

 

Jakie grożą sankcje za niedopełnienie formalności

Sankcje za niewykonanie zobowiązania określonego przez ministra (a raczej podmiotu oddelegowanego do wykonywania tego typu czynności o charakterze administracyjnym), to wykreślenie z rejestru, zgodnie z następnymi, również nowymi przepisami.

Stanowi o tym art. 35 ust. 2a ustawy: jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

CEIDG-logo
Moim zdaniem lepiej sobie sprawdzić i uaktualnić swój wpis do ewidencji zwłaszcza, że to nic nie kosztuje.  Proszę to zrobić jak najszybciej, bowiem Ministerstwo Finansów zapowiedziało w najbliższej przyszłości intensywny kalendarz kontroli .

Dodaj komentarz