Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017

with Brak komentarzy

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza dopuszczalną prawem formę dokonywania lub przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1.01.2017 roku płatność następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 PLN

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza transakcje w walutach obcych, to przeliczyć je należy na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kompensata powyżej 15 000 zł dozwolona. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że limit transakcji gotówkowych nie będzie dotyczył rozliczenia kompensatą – potrąceniem, ponieważ nie są płatnością gotówkową. Kompensaty nie spowodują konieczności korekty kosztów, podobnie jak płatności kartą lub inne rozliczenia poza gotówkowe (PayPol, DotPay itd).

KONSEKWENCJE DLA WPŁACAJĄCEGO:

Od 2017 roku przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.
Przedsiębiorca nie stosując się do przepisów może wiele stracić. Przepis bowiem nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką ale również te, co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem. W takiej sytuacji zatem i tak przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia jako koszt kwoty opłaconej gotówką.

KONSEKWENCJE DLA PRZYJMUJĄCEGO GOTÓWKĘ:

Przedsiębiorcy nie powinni przyjmować gotówką płatności za towary o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 EURO. Jeśli to zrobią, staną się „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, z czym wiąże się szereg dodatkowych obowiązków.

„Instytucjami obowiązanymi” są instytucje finansowe ale i przedsiębiorcy, którzy przyjmują w gotówce zapłatę za towary o wartości co najmniej 15.000 EURO. Najprostszym sposobem na uniknięcie zostania „instytucją obowiązaną” jest nieprzyjmowanie takich wpłat gotówkowych. „Instytucją obowiązaną” nie zostaje się też na stałe. Przedsiębiorca, który stał się „instytucją obowiązaną”, może zaprzestać przyjmowania gotówką tak dużych kwot i tym samym utracić status „instytucji obowiązanej”.

Przyjmowanie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 EURO skutkuje powstaniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Należą do nich m.in.:

  • obowiązek rejestrowania transakcji, przekraczających limit 15.000 EURO
  • obowiązek przesłania rejestru transakcji Głównemu Inspektorowi Finansowemu
  • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji i dokumentowania wyników analizy w formie papierowej lub elektronicznej oraz przechowywania ich przez pięć lat
  • obowiązek wprowadzenia w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wyznaczenia osoby
  • odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
  • zapewnienie udziału pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków

Wobec klientów należy stosować tzw. środki bezpieczeństwa finansowego – m.in. identyfikację klienta, podejmowanie czynności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.

Limit to 15.000 EURO, nie jest jasne, co z płatnościami przekraczającymi 15.000 PLN a nie przekraczającymi 15.000 EURO, póki co nie ma zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.)

 


Dodaj komentarz