Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

with Brak komentarzy

Od pierwszego stycznia 2017 roku wprowadzono cały szereg zmian w prawie. Jedną z nich jest zasada odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 2024.

Powodem wprowadzenia zmian mają być według ustawodawcy zaobserwowane nieprawidłowości w tej branży. W szczególności chodzi o problem oszustw w zakresie podatku VAT, w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji.

Kiedy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia VAT?

  1. Usługodawca jest czynnym płatnikiem VAT . – (jeśli nie jesteś Vatowcem – nie musisz czytać dalej)
  2. Usługobiorca jest czynnym płatnikiem VAT – musisz wiedzieć czy klient jest podatnikiem VAT czy nie. Można to sprawdzić poprzez wyszukiwarkę umieszczoną na stronie ministerstwa finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki
  3. Fakturę z odwrotnym obciążeniem VAT wystawia firma, która jest podwykonawcą. Tu może być zamieszanie. Powstaje pytanie:  Czy firma wykonująca prace dla developera jest wykonawcą lub podwykonawcą?
  4. Załącznik do wspomnianej wcześniej ustawy określa zakres prac objętych odwrotnym obciążeniem:

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Poz. Symbol PKWiU z 2008 r. Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

Jak to wygląda w praktyce?

Wystawiając fakturę z odwrotnym obciążeniem należy

  • w rubryce „stawka vat” nie wpisywać nic lub oznaczenie „np”
  • w rubryce VAT nie wpisywać nic, kwota brutto równa się  netto
  • na fakturze należy umieścić adnotacje „odwrotne obciążenie” (jest o tym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 art 106e pkt 18)

Więcej na temat samego mechanizmu odwrotnego obciążenia napisałem w artykule Co to jest odwrotne obciążenie VAT.

A co jeśli ktoś nie jest podwykonawcą lub wykonuje usługę dla osoby zwolnionej z VAT?

Jeśli ma miejsce taki przypadek należy wystawić fakturę na takich samych zasadach jak do tej pory. Należy wystawić zwykłą fakturę z naliczonym podatkiem VAT. Nie zmieniły się  stawki podatku i wynoszą

  • 8% kiedy ma miejsce budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – czyli ogólnie dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
  • 23 % pozostałe – chodzi tu głównie o wykonywanie prac budowlanych i remontowych na potrzeby firm

 


Dodaj komentarz