Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

with 2 komentarze

Od stycznia 2017 roku następują zmiany dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Sprawcą zmian jest Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265

Zmiany są związane z wprowadzeniem minimalnej płacy 2000 złotych miesięcznie oraz minimalnej stawki godzinowej 13 zł. Stawka ta obowiązuje wszystkich pracujących czyli zatrudnionych na umowę o pracę ale również pracujących na umowach zlecenia oraz świadczących usługi, w tym samozatrudnionych.

Wysokość minimalnej stawki

Minimalna stawka godzinowa będzie dotyczyć osób nieprowadzących działalności gospodarczej, przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, a także przedsiębiorców, którzy samodzielnie wykonują zlecenia lub świadczą usługi (tzw. samozatrudnionych). Nie będzie dotyczyć między innymi osób, którym przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, oraz osób które są pracodawcami lub zatrudniają podwykonawców.

Są to dość rewolucyjne zmiany ponieważ do do tej pory nikogo nie obchodziło, ile zarabia osoba samozatrudniona na godzinę. Zmiana jest bardzo istotna ponieważ obejmuje osoby, które nie były wcześniej objęte żadnymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej.

Ewidencjonowanie czasu pracy

Aby wyegzekwować przepis o minimalnym wynagrodzeniu od stycznia 2017 pracownicy pracujący na umowy o pracę lub prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czas pracy.

 • w przypadku jeśli strony zawierają umowę – należy w umowie określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 • w przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 • dokumentacja musi być przechowywana przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Przypominam że ewidencjonowanie nie dotyczy osób, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług i którym przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Dotyczy ona osób, które wykonują prace dla jednej firmy np. podwykonawcy budowlani.

Przykład

Jeśli ktoś mówi o ewidencji czasu pracy mnie osobiście kojarzy się to z listą obecności. W tym przypadku wcale tak nie musi być. Ewidencja czasu pracy powinna być dokumentem z którego jednoznacznie wynika ile godzin przepracował zleceniobiorca. Dokument taki musi być potwierdzony przez obie strony umowy.
Na podstawie informacji z Państwowej Inspekcji Pracy, wiem że takim dokumentem może być rachunek lub faktura za wykonaną usługę.

Jeśli na fakturze w pozycji nazwa towaru wpiszemy na przykład „tynkowanie ścian przez 40 godzin” mamy problem ewidencji z głowy. Warto jednak pamiętać, że wartość faktury musi uwzględnić minimalną stawkę godzinową. Dlatego cena za wykonanie opisanej wcześniej usługi nie może być mniejsza niż 40 x 13 = 520 złotych .

Ochrona wynagrodzenia

Ustawa zabrania zleceniobiorcy lub usługodawcy zrzeczenia się wynagrodzenia do wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej. Zabrania również przenoszenia tego prawa na inną osobę.

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej,wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 


2 Odpowiedzi

 1. GA
  | Odpowiedz

  „Na podstawie informacji z Państwowej Inspekcji Pracy” – jakieś konkretne pismo, oświadczenie, sprawa itp ?

  • Marek Karnasiewicz
   | Odpowiedz

   Moja informacja pochodzi z rozmowy telefonicznej. Każdy może zadzwonić do PiP-u i poprosić o informacje. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości spokojnie możesz samemu zadzwonić do Inspektoratu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i dowiesz się więcej. Taka rozmowa to całkiem co innego niż rozmowa w czasie kontroli i bardzo często można dostać przydatne porady. Zachęcam – poważnie.

Dodaj komentarz