Autor: Marek Karnasiewicz

PIP

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku

6 czerwca na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 82 tysiące kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych.
Efektem kontroli między innymi była likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych. Continue reading „Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku”

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych. 1 maja 2017 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych. Jest to świetna okazja by przypomnieć sobie przepisy dotyczące tej dość ważnej kwestii.

Podstawowym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 Continue reading „Zmiana przepisów bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych”

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy często jest mylony z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy. Nie jest to prawda. Wypadek przy pracy to osobny wpadek choć bardzo podobny do wypadku przy pracy.

Wypadek w drodze do i z pracy zdefiniowano w w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227). Continue reading „Wypadek w drodze do i z pracy”

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim z 27.03.2017 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Myślę że to dobry powód by przypomnieć sobie jakie można dostać świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Continue reading „Jakie są świadczenia z powodu wypadku lub choroby zawodowej”

Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku

Znamy już raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat wypadków przy pracy w całym 2016 roku. Analiza raportów GUS-u może być cennym źródłem wiedzy na następujące tematy:

  • jakie są główne powody powstawania wypadków?
  • jakie wydarzenia powodują uraz?
  • podczas jakich czynności dochodzi największej liczby wypadków?
  • w jakich miejscach na terenie zakładów pracy najczęściej dochodzi do wypadków?

Continue reading „Przyczyny wypadków przy pracy w 2016 roku”

Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Każdy pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie odzieży roboczej.
Kodeks pracy dość wyraźnie opisuje kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odzieży roboczej. Artykuł 2377 § 1 K.p., głosi iż przysługuje ona pracownikowi tylko wtedy, gdy:

  • jego odzież własna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • jest to uzasadnione wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi lub bhp.

Odzież robocza choć jest użytkowana przez pracownika pozostaje własnością pracodawcy. Continue reading „Ile powinien wynosić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”

Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?

Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien przejść szkolenie wstępne BHP.  Mówi o tym bardo wyraźnie Kodeks Pracy: dział XX Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  rozdział VIII szkolenie, art 2373

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Kodeks Pracy
Continue reading „Czy praktykant powinien mieć szkolenia BHP?”

Wykaz prac wzbronionych kobietom ciężarnym i karmiącym

Na wstępie chciałem  zwrócić uwagę, że zakaz pracy kobietom w warunkach szczególnie szkodliwych nie ma na celu dyskryminacji kobiet lecz zabezpieczenia ich przed negatywnym wpływem tych prac na przebieg ciąży oraz na dziecko w okresie karmienia.

Ochrona  pracy kobiet wynika z 176 artykułu Kodeksu Pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. Continue reading „Wykaz prac wzbronionych kobietom ciężarnym i karmiącym”

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to jedno z najważniejszych jeśli nie najważniejsze pojęcie w całym BHP. Wierzcie lub nie ale nie wszyscy wiedzą, że nie każdy wypadek na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy. Brak wiedzy części słuchaczy mojego ostatniego szkolenia skłonił mnie do niniejszego wpisu. Continue reading „Wypadek przy pracy”

Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce

Ostatnio bardzo często spotykam osoby, które założyły własne firmy i chcą pracować za granicą. Chodzi tu głównie o osoby działające w branży budowlanej. Osoby te zakładają swoje firmy na terenie Polski, tu chcą być płacić podatki. Chcą również podlegać pod Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale pracować w innych krajach Unii Europejskiej głównie Niemczech, Szwecji, Austrii. Continue reading „Praca za granicą a ubezpieczenie i podatki w Polsce”

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od pierwszego stycznia 2017 roku wprowadzono cały szereg zmian w prawie. Jedną z nich jest zasada odwrotnego obciążenia na usługi budowlane. Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016 poz. 2024. Continue reading „Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie”

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017

Limit płatności gotówką 15.000 PLN

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza dopuszczalną prawem formę dokonywania lub przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1.01.2017 roku płatność następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 PLN

Continue reading „Nowy limit płatności gotówką od 01.01.2017”

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu

Od stycznia 2017 roku następują zmiany dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Sprawcą zmian jest Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265

Zmiany są związane z wprowadzeniem minimalnej płacy 2000 złotych miesięcznie oraz minimalnej stawki godzinowej 13 zł. Stawka ta obowiązuje wszystkich pracujących czyli zatrudnionych na umowę o pracę ale również pracujących na umowach zlecenia oraz świadczących usługi, w tym samozatrudnionych. Continue reading „Ewidencjonowanie godzin pracy przy samozatrudnieniu”

Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG

Od jakiegoś czasu coraz częściej odwiedzają mnie ludzie, którzy pytają czy muszą opłacać wpis do rejestru przedsiębiorstw. Chodzi pisma, w których są informowani o konieczności zapłacenia za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i innych działalności gospodarczych. Rejestry mają różne nazwy, wiele z nich w ogóle nie istnieje. Kwota jaką należy wpłacić za wpis do rejestru wynosi najczęściej od stu do czterystu złotych.
Pisma o konieczności uiszczenia wpłaty otrzymują najczęściej nowo otwarte firmy kilka dni po rejestracji. Choć zdarza się również, że otrzymują je firmy działające od wielu lat. Pisma wyglądają poważnie. Można się zasugerować, że mamy do czynienia z jakąś państwową agencją. Continue reading „Uwaga na oszustów podszywających się pod CEIDG”

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Zasada odwrotnego obciążenie została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2015 roku. Jej celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami. Początkowo odwrotne obciążenie obejmowało handel stalą, miedzą oraz złomem tych surowców. Ustawodawca uznał, że rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Obowiązek płacenia podatku należnego VAT przeniesiono na nabywcę ponieważ jest to dla niego bardziej neutralne podatkowo. W okresie późniejszym rozszerzono listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem o urządzenia elektroniczne oraz biżuterię. Continue reading „Co to jest odwrotne obciążenie VAT?”

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Wiele osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą stawia sobie pytanie: Jakie biuro rachunkowe wybrać??
To bardzo ważny wybór, który może zadecydować o przyszłości firmy. Małym lub średniej wielkości firmom nie opłaca się zatrudniać księgową bo to dość duży koszt. Ten wpis ma pomóc czym się kierować w doborze biura. Continue reading „Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?”

Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku

Znamy opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby wypadków w całym 2015 roku. Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o wypadkach przy pracy poza indywidualnymi gospodarstwami w rolnictwie uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy.

Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy, czy nie (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Continue reading „Raport GUS dotyczący liczby wypadków w 2015 roku”